Dual-stage actuator control design using a doubly coprime factorization approach

- Zheng, Jinchuan; Su, Weizhou; Fu, Minyue