Strong negative association between intake of tofu and anemia among Chinese adults in Jiangsu, China

- Shi, Zumin; Hu, Xiaoshu; Yuan, Baojun; Pan, Xiaoqun; Dai, Yue; Holmboe-Ottesen, Gerd; Byles, Julie E.