Suppression of integrin αυβ6 by RNA interference in colon cancer cells inhibits extracellular matrix degradation through the MAPK pathway

- Wang, Jiayong; Zhang, Zhaoyang; Chen, Rong; Agrez, Michael; Niu, Jun; Xu, Kesen; Sun, Xiaohui; Yang, Guangyun; Niu, Weibo; Liu, Enyu; Peng, Cheng; Lin, Pengfei; Wang, Jian