Exploring Representation-Level Augmentation for Code Search

- Li, Haochen; Miao, Chunyan; Leung, Cyril; Huang, Yanxian; Huang, Yuan; Zhang, Hongyu; Wang, Yanlin