Cyclic Lateral Responses of Monopiles Considering the Influence of Pile—Soil Relative Stiffness in Sand

- Wang, Yang; Zhu, Ming-xing; Gong, Wei-ming; Dai, Guo-liang; Wu, Jin-biao; Zhu, Wen-bo