Regulating lithium metal interface using seed-coating layer for high-power batteries

- Ponraj, Rubha; Chen, Xianjue; Yun, Jong Hyuk; Wang, Ji Eun; Kim, Dong Jun; Kim, Do Kyung