A method for simultaneously monitoring phloem and xylem reconnections in grafted watermelon seedlings

- Xu, Jianuo; Wei, Xiaoyang; Xiong, Mu; Zhang, Ting; Liu, Changjin; Bie, Zhilong; Huang, Yuan