HELoC: Hierarchical Contrastive Learning of Source Code Representation

- Wang, Xiao; Wu, Qiong; Zhang, Hongyu; Lyu, Chen; Jiang, Xue; Zheng, Zhuoran; Lyu, Lei; Hu, Songlin