Embedding API dependency graph for neural code generation

- Lyu, Chen; Wang, Ruyan; Zhang, Hongyu; Zhang, Hanwen; Hu, Songlin