Spatially confined atomic dispersion of metals in thermally reduced graphene oxide films

- Chen, Xianjue; Fan, Wugang; Dai, Xinchen; Yun, Jae Sung; Huang, Yuan; Wang, Xiao; Zhang, Zhaoquan; Kim, Dong Jun