Visualization of endogenous p27 and Ki67 reveals the importance of a c-Myc-driven metabolic switch in promoting survival of quiescent cancer cells

- La, Ting; Chen, Song; Brown, Alexandra C.; Zhang, Didi; Dong, Qihan; Wang, Jenny Y.; Cao, Huixia; Liu, Tao; Thorne, Rick F.; Shao, Feng-Min; Zhang, Xu Dong; Jin, Lei; Guo, Tao; Zhao, Xiao Hong; Teng, Liu; Li, Dandan; Carnell, Michael; Zhang, Yuan Yuan; Feng, Yu Chen; Cole, Nicole