The pan-cancer lncRNA PLANE regulates an alternative splicing program to promote cancer pathogenesis

- Teng, Liu; Feng, Yu Chen; Guo, Su Tang; Wang, Pei Lin; Qi, Teng Fei; Yue, Yi Meng; Wang, Shi Xing; Zhang, Sheng Nan; Tang, Cai Xia; La, Ting; Zhang, Yuan Yuan; Zhao, Xiao Hong; Gao, Jin Nan; Wei, Li Yuan; Zhang, Didi; Wang, Jenny Y.; Shi, Yujie; Liu, Xiao Ying; Li, Jin Ming; Cao, Huixia; Thorne, Rick F.; Jin, Lei; Zhang, Xu Dong