Is hypoglycemia expensive in China?

- Lan, Kuixu; Wang, Jian; Nicholas, Stephen; Tang, Qun; Chang, Alison; Xu, Junfang