Mouse quiescin sulfhydryl oxidases exhibit distinct epididymal luminal distribution with segment-specific sperm surface associations

- Wang, Tse-En; Li, Sheng-Hsiang; Minabe, Shiori; Andreson, Amanda L.; Dun, Matthew D.; Maeda, Kei-Ichiro; Matsuda, Fuko; Chang, Hui-Wen; Nixon, Brett; Tsai, Pei-Shiue Jason