Testosterone regulation on quiescin sulfhydryl oxidase 2 synthesis in the epididymis

- Wang, Tse-En; Minabe, Shiori; Matsuda, Fuko; Li, Sheng-Hsiang; Tsukamura, Hiroko; Maeda, Kei-Ichiro; Smith, Lee; O'Hara, Laura; Gadella, Bart M.; Tsai, Pei-Shiue