The application of trans-1,4-diaminocyclohexane as a bicarbonate formation rate promoter in CO2 capture

- Li, Xiaoqin; Yang, Qi; Pearson, Pauline; Yu, Bing; Puxty, Graeme; Xiao, Dan