A reweighted ℓ1-minimization algorithm for joint topology and line parameter identification in electric grids

- Wang, Zhiyue; Zhou, Wei; Li, Junlin; Chen, Zhiyong; Chen, Shifeng; Zhang, Hai-Tao