Perceptions of augmented reality in the design sector

- Wang, Xiangyu; Gu, Ning; Marchant, David; Gong, Yan; Kim, Mi Jeong