Cylindromatosis is required for survival of a subset of melanoma cells

- La, Ting; Jin, Lei; Teng, Liu; Liu, Xiao Ying; Song, Ze Hua; Farrelly, Margaret; Feng, Yu Chen; Yan, Xu Guang; Zhang, Yuan Yuan; Thorne, Rick F.; Zhang, Xu Dong