LncRNA REG1CP promotes tumorigenesis through an enhancer complex to recruit FANCJ helicase for REG3A transcription

- Yari, Hamed; Jin, Lei; Teng, Liu; Wang, Yufang; Wu, Yongyan; Liu, Guang Zhi; Gao, Wei; Liang, Jin; Xi, Yanfeng; Feng, Yu Chen; Zhang, Chunming; Zhang, Yuan Yuan; Tabatabaee, Hessam; La, Ting; Yang, Rui Hong; Wang, Fu Hua; Yan, Xu Guang; Farrelly, Margaret; Scott, Rodney; Liu, Tao; Thorne, Rick F.; Guo, Su Tang; Zhang, Xu Dong