Depressive symptom‐associated IL ‐1β and TNF ‐α release correlates with impaired bronchodilator response and neutrophilic airway inflammation in asthma

- Zhang, Li; Zhang, Xin; Zheng, Jing; Liu, Ying; Wang, Ji; Wang, Gang; Zhang, Hong Ping; Kang, De Ying; Peng, Zu Gui; Ji, Yu Lin; Wang, Lei; Gibson, Peter Gerard; Wang, Gang.