RIP1 protects melanoma cells from apoptosis induced by BRAF/MEK inhibitors

- Lei, Fu Xi; Jin, Lei; Liu, Xiao Ying; Lai, Fritz; Yan, Xu Guang; Farrelly, Margaret; Guo, Su Tang; Zhao, Xin Han; Zhang, Xu Dong