Reperfusion facilitates reversible disruption of the human blood-brain barrier following acute ischaemic stroke

- Liu, Chang; Zhang, Sheng; Yan, Shenqiang; Zhang, Ruiting; Shi, Feina; Ding, Xinfa; Parsons, Mark; Lou, Min