A p53-responsive miRNA network promotes cancer cell quiescence

- La, Ting; Liu, Guang Zhi; Guo, Su Tang; Liu, Tao; Thorne, Rick F.; Jin, Lei; Zhang, Xu Dong; Farrelly, Margaret; Cole, Nicole; Feng, Yu Chen; Zhang, Yuan Yuan; Sherwin, Simonne K.; Yari, Hamed; Tabatabaee, Hessam; Yan, Xu Guang