Sorption mechanisms of lead on silicon-rich biochar in aqueous solution: spectroscopic investigation

- Li, Jianhong; Zheng, Lirong; Wang, Hailong; Wang, Shan-Li; Wu, Zhipeng; Wu, Weidong; Niazi, Nabeel Khan; Shaheen, Sabry M.; Rinklebe, Jörg; Bolan, Nanthi; Ok, Yong Sik