Psychometric testing of the Mandarin version of the 34-item Short-Form Supportive Care Needs Survey in patients with cancer in mainland China

- Han, Yuan; Zhou, Ying; Wang, Jing; Zhao, Qian; Qin, Huiyang; Fan, Yuying; Song, Yalan; Boyes, Allison; Cui, Shuzhong