An algorithm for the orientation of complete bipartite graphs

- Zhao, Lingqi; Wang, Mujiangshan; Zhang, Xuefei; Lin, Yuqing; Wang, Shiying