Assessment of the quality of pharmacoeconomic evaluation literature in China

- Zhang, Fang; He, Xu; Xiang, Wei; Li, Shu Chuen