Consensus for high-order multi-agent systems with communication delay

- Wang, Zhenhua; Zhang, Huanshui; Fu, Minyue; Zhang, Huaxiang