Identification and validation of asthma phenotypes in Chinese population using cluster analysis

- Wang, Lei; Liang, Rui; Zhou, Ting; Zheng, Jing; Liang, Bing Miao; Zhang, Hong Ping; Luo, Feng Ming; Gibson, Peter G.; Wang, Gang