The maximum forcing number of a polyomino

- Lin, Yuqing; Wang, Mujiangshan; Xu, Liqiong; Zhang, Fuji