Interaction between tetramethylcucurbit[6]uril and some pyridine derivates

- Cong, Hang; Tao, Long-Ling; Yu, Yi-Hua; Tao, Zhu; Yang, Fan; Zhao, Yun-Jie; Xue, Sai-Feng; Lawrance, Geoffrey A.; Wei, Gang