Tracking of piezoelectric actuators with hysteresis: a nonlinear robust output regulation approach

- Chen, Zhiyong; Zheng, Jinchuan; Zhang, Hai-Tao; Ding, Han