The velocity of collateral filling predicts recanalization in acute ischemic stroke after intravenous thrombolysis

- Zhang, Sheng; Zhang, Xiaocheng; Yan, Shenqiang; Lai, Yangxiao; Han, Quan; Sun, Jianzhong; Zhang, Minming; Parsons, Mark W.; Wang, Shaoshi; Lou, Min