Multiple organ infection and the pathogenesis of SARS

- Gu, Jiang; Gong, Encong; Zhang, Bo; Zheng, Jie; Gao, Zifen; Zhong, Yangfeng; Zou, Wanzhong; Zhan, Jun; Wang, Shenglan; Xie, Zhigang; Zhuang, Hui; Wu, Bingquan; Zhong, Haohao; Shao, Honquan; Fang, Weigang; Gao, Dongshia; Pei, Fei; Li, Xingwang; He, Zhongpin; Xu, Danzhen; Shi, Xeying; Anderson, Virginia M.; Leong, Anthony S.-Y.