Primary care quality among different health care structures in Tibet, China

- Wang, Wenhua; Shi, Leiyu; Yin, Aitian; Mao, Zongfu; Maitland, Elizabeth; Nicholas, Stephen; Liu, Xiaoyun