Generalized predictive control of temperature on an atomic layer deposition reactor

- He, Wen-Jie; Zhang, Hai-Tao; Chen, Zhiyong; Chu, Bo; Cao, Kun; Shan, Bin; Chen, Rong