Temporal responses of microorganisms and native organic carbon mineralization to ¹³C-glucose addition in a sandy loam soil with long-term fertilization

- Zhang, Huanjun; Ding, Weixin; Luo, Jiafa; Bolan, Nanthi; Yu, Hongyan; Zhu, Jianguo