Defining core and penumbra in ischemic stroke: a voxel- and volume-based analysis of whole brain CT perfusion

- Yu, Yannan; Han, Quan; Lou, Min; Ding, Xinfa; Chen, Qingmeng; Ye, Keqi; Zhang, Sheng; Yan, Shenqiang; Campbell, Bruce C. V.; Parsons, Mark W.; Wang, Shaoshi