Current asthma control predicts future risk of asthma exacerbation: a 12-month prospective cohort study

- Wei, Hua-Hua; Zhou, Ting; Wang, Lan; Zhang, Hong-Ping; Fu, Juan-juan; Wang, Lei; Ji, Yu-Lin; Wang, Gang