INPP4B is upregulated and functions as an oncogenic driver through SGK3 in a subset of melanomas

- Chi, Meng Na; Guo, Su Tang; Croft, Amanda; Hondermarck, Hubert; Scolyer, Richard A.; Jiang, Chen Chen; Zhang, Xu Dong; Wilmott, James S.; Guo, Xiang Yun; Yan, Xu Guang; Wang, Chun Yan; Liu, Xiao Ying; Jin, Lei; Tseng, Hsin-Yi; Liu, Tao