Meta-analysis identifies multiple loci associated with kidney function-related traits in east Asian populations

- Okada, Yukinori; Sim, Xueling; Lim, Su-Chi; Wong, Tien-Yin; Liu, Jianjun; Young, Terri L.; Aung, Tin; Seielstad, Mark; Teo, Yik-Ying; Kim, Young Jin; Lee, Jong-Young; Han, Bok-Ghee; Go, Min Jin; Kang, Daehee; Chen, Chien-Hsiun; Tsai, Fuu-Jen; Chang, Li-Ching; Fann, S-J. Cathy; Mei, Hao; Rao, Dabeeru C.; Hixson, James E.; Chen, Shufeng; Katsuya, Tomohiro; Wu, Jer-Yuarn; Isono, Masato; Ogihara, Toshio; Chambers, John C.; Zhang, Weihua; Kooner, Jaspal S.; Albrecht, Eva; Yamamoto, Kazuhiko; Kubo, Michiaki; Nakamura, Yusuke; Kamatani, Naoyuki; Gu, Dongfeng; Kato, Norihiro; He, Jiang; Chen, Yuan-Tsong; Cho, Yoon Shin; Tai, E-Shyong; Tanaka, Toshihiro; Oldmeadow, C. J.; Scott, R.; Holliday, E. G.; Attia, J. R.; Takeuchi, Fumihiko; Takahashi, Atsushi; Maeda, Shiro; Tsunoda, Tatsuhiko; Chen, Peng