Conditions for zero duality gap in convex programming

- Borwein, Jonathan M.; Burachik, Regina S.; Yao, Liangjin