Integrin αvβ6 and transcriptional factor Ets-1 act as prognostic indicators in colorectal cancer

- Peng, Cheng; Gao, Huijie; Agrez, Michael; Niu, Jun; Niu, Zhengchan; Wang, Ben; Tan, Zhen; Niu, Weibo; Liu, Enyu; Wang, Jiayong; Sun, Jiuzheng; Shahbaz, Muhammad