The asthma control test and asthma control questionnaire for assessing asthma control: systematic review and meta-analysis

- Jia, Chun E.; Zhang, Hong Ping; Lv, Yan; Liang, Rui; Jiang, Yun Qiu; Powell, Heather; Fu, Juan Juan; Wang, Lei; Gibson, Peter Gerard; Wang, Gang