Studies on the stator single-phase-to-ground fault protection for a high-voltage cable-wound generator

- Wang, Yuan Yuan; Zeng, Xiang Jun; Jian, Jin Bao; Dong, Zhao Yang; Li, Ze Wen; Huang, Yue