Down-regulation of RIP1 by 2-deoxy-D-glucose sensitizes breast cancer cells to TRAIL-induced apoptosis

- Huang, Ying Ying; Liu, Hao; Li, Yang; Pu, Long Jian; Jiang, Chen Chen; Xu, Jin Cheng; Jiang, Zhi Wen