On superconnectivity of (4, g)-cages

- Lu, Hongliang; Wu, Yunjian; Lin, Yuqing; Yu, Qinglin; Balbuena, Camino; Marcote, Xavier