Suppression of endoplasmic reticulum stress-induced invasion and migration of breast cancer cells through the downregulation of heparanase

- Li, Yang; Liu, Hao; Huang, Ying Ying; Pu, Long Jian; Zhang, Xu Dong; Jiang, Chen Chen; Jiang, Zhi Wen