PI(4,5)P2 5-phosphatase A regulates PI3K/Akt signalling and has a tumour suppressive role in human melanoma

- Ye, Yan; Jin, Lei; Tay, Kwang Hong; Tseng, Hsin-Yi; Guo, Su Tang; de Bock, Charles E.; Jiang, Chen Chen; Wang, Chun Yang; Wu, Mian; Zhang, Lie Jie; Hersey, Peter; Scolyer, Richard A.; Wilmott, James S.; Zhang, Xu Dong; Hu, Wang Lai; Yosufi, Benafsha; Thorne, Rick F.; Liu, Tao; Rizos, Helen; Yan, Xu Guang; Dong, Li